Паскаль. Прикладне програмне забезпечення


Обробка текстів

1. Особливості організації текстів

У мові Турбо Паскаль для подання текстів на зовнішніх носіях означено спеціальний тип файлів з ім’ ям TEXT. Файли цього типу будемо називати файламитекстами.

Елементами файлівтекстів є символи, але тип text відрізняється від типу File Of char наявністю Спеціальних Підпрограм, пов’ язаних саме з розбиттям на рядки. Розглянемо деякі з цих підпрограм.

Спосіб, у який задається кінець рядка фізичного файла, залежить від файлової системи, і можна навіть його й не знати. Достатньо розглядати рядок файлової змінної як послідовність, що закінчується спеціальним символом. Він позначається словом Eol. Рядок, складений лише цим символом, називається Порожнім.

Слова Eol немає в мові Паскаль, і в програмах воно не вживається.

Визначити, чи доступний кінець рядка Eol у файлі під час виконання програми, можна за допомогою функції EOLN. З виклику

Eolnf

Повертається значення True, якщо доступний Eol, і False у противному разі. У системі Турбо Паскаль ця функція повертає значення True, коли доступним є символ chr13. Цей символ, власне, й задає кінець рядка. У текстах, створених під DOS, за цим символом, як правило, іде chr10, що позначає переведення рядка. Позначимо ці символи як [13] і [10]. Ось приклад тексту, який говорить сам за себе:

ЦЕЙ ТЕКСТ[13][10]СКЛАДАЄТЬСЯ[13][10][13][10]

З П’ЯТИ РЯДКІВ,[13][10]З ЯКИХ ТРЕТІЙ ПОРОЖНІЙ[13][10]

Звичайно, приємніше читати цю послідовність у вигляді

ЦЕЙ ТЕКСТ[13][10]

СКЛАДАЄТЬСЯ[13][10]

[13][10]

З П’ЯТИ РЯДКІВ,[13][10]

З ЯКИХ ТРЕТІЙ ПОРОЖНІЙ[13][10]

Для визначення, чи прочитано текст, викликається функція EOF. У текстах, на відміну від типізованих файлів, ознака кінця файла може задаватися не лише засобами операційної системи, але й спеціальними символами в самому фізичному файлі. Для програм, написаних мовою Турбо Паскаль, таким символом є chr26. Наприклад, наведений текст у фізичному файлі насправді закінчувався б не символами [13][10], а [13][10][26]. Якщо в тексті доступний символ chr26, то з виклику функції eoff повертається True, за іншого символу – False.

Ім’ я input можна не вказувати у викликах та замість eofinput чи eolninput писати eof чи eoln.

2. Записування в текст

Описання роботи з текстами, що є файлами на диску комп’ ютера, почнемо з записування, оскільки воно має набагато менше підводних каменів, ніж читання.

Нехай далі f є ім’ ям файлової змінної типу text. Текст, як і файли інших видів, установлюється в початковий стан для запису викликом rewritef. Після цього файл стає порожнім. Для того, щоб дописувати до вже існуючого тексту, треба установити його в Початковий стан для дописування викликом процедури APPEND:

Appendf.

Після цього всі символи тексту, крім символу кінця файла, залишаються в тексті, і нові символи будуть дописуватися за останнім із них.

Запис у текст задається викликами процедур WRITE і WRITELN, першим аргументом у яких є ім’ я файлової змінної. При виконанні виклику

Writef, Виразбазовоготипуаборядок

Спочатку обчислюється значення виразу. За цим значенням створюється послідовність символів, що його зображає, і копіюється в текст f. Наприклад, виклик

Writef, trunc sqrt9999

Задає дописування в файл двох символів '9' і '9', що задають число 99.

У виклику можна записати одразу кілька виразів через кому:

Writef, Вираз1, Вираз2,....

Наприклад, за x=2 виклик

Writef, 'x=', x, '; x2=', sqrx

Задає виведення в файл послідовності символів x=2; x2=4. До речі, такий виклик виконується як послідовність викликів

Writef, Вираз 1; writef, Вираз 2;...

Процедура writeln відрізняється лише тим, що за виклику

Writelnf, Списоквиразівбазовихтипіваборядків

За останньою сталою в текст додається Eol у Турбо Паскаль – [13][10]. Список виразів тут може бути порожнім – тоді лише додається Eol.

У викликах процедур write і writeln після виразу через двокрапку можна задати Ширину поля W Під запис значення виразу, наприклад,

Writef, sqrx:2.

Тут W=2. Нехай для запису значення виразу потрібно L символів. В останньому виклику L=1 за x4, L=2 за 3x10, L=3 за 9x34 тощо. Якщо L W, то перед символами значення додаються W L пропусків; а якщо L W, то виводяться всі символи. Таким чином, за x=3 друкується пропуск і 9, а за x=100 – всі п’ ять символів 10000.

Після виразу дійсного типу можна також указати кількість N цифр дробової частини, що виводяться після десяткової крапки, наприклад,

Writef, sqrtx: 7: 3.

Якщо N указано, то виводиться стала з фіксованою крапкою та N цифрами після крапки, інакше – нормалізована з порядком. В даному разі за x=2 виводиться два пропуски та 1.414. Остання цифра є результатом округлення. Деякі інші деталі можуть визначатися системою програмування.

Приклад 1. За виклику

Writeln f, 'СЛОН', 'собака':1, 'кіт':5

У текст виводиться рядок

С

Л

О

Н

С

О

Б

А

К

А

К

І

Т

[13]

[10]

За виклику

Write f,1.1239:1:3, 0.11234567:21

– символи

1

.

1

2

4

1

.

1

2

3

4

5

6

7

0

0

0

0

0

E

0

0

0

1

За виклику

Writeln f, 123.499999:1:0,12345.1234567:12

– рядок

1

2

3

1

.

2

E

+

0

0

0

4

[13]

[10]

Для задання кінця тексту на клавіатурі треба замість набирання чергового рядка натиснути на CtrlZ. І не забути про Enter.

Зазначимо, що при закриванні тексту за процедурою close до нього додається символ кінця chr26.

3. Читання числових сталих із тексту

Тут ми розглянемо читання з тексту лише числових сталих, оскільки Символи та рядки читаються зовсім інакше.

Для читання числових сталих зручно скористатися процедурою READ Її Виконання в разі читання текстів цілком відрізняється від читання типізованих файлів. Її виклик, як і для читання типізованих файлів, має вигляд

Readf, Списокімензмінних,

Де f – ім’ я тексту, а змінні мають числові типи. Для безпомилкового виконання виклику файл повинен містити послідовність сталих, типи яких відповідають типам змінних списку.

Ціла Стала – це послідовність цифр, можливо, зі знаком '+' чи '' на початку, яка задає ціле число з носія відповідного цілого типу, причому між знаком та першою цифрою в тексті не може бути пропусків. Дійсна Стала – це послідовність цифр та інших символів із структурою сталих мови Паскаль, наприклад, 1.1, 2.,.99, 1e3, 2.73E+02. Кожна ціла стала також може розглядатися як дійсна.

Числові сталі в текстах відокремлюються пропусками в довільній кількості. Символи табуляції та кінця рядка також будемо називати пропусками.

Виклик readf, X за цілого чи дійсного x виконується так. З тексту читаються пропуски, а за ними символи сталої до найближчого пропуска. Доступним після читання сталої буде перший пропуск за нею. Якщо символи справді утворюють сталу відповідного типу, то за ними обчислюється значення й присвоюється змінній. За дійсного X у тексті може бути й ціла стала – за нею обчислюється відповідне дійсне значення. Наприклад, за цілою сталою 99 дійсне значення 99.0.

Символи можуть не утворювати сталої відповідного типу – тоді виникає помилкова ситуація й виконання програми аварійно завершується. Наприклад, помилковими є послідовності символів 2 тут пропуск між знаком і цифрою, 12345m або 123 присутні нецифрові символи там, де їх не може бути, або 13., коли читається значення цілої змінної.

Зазначимо, що системи програмування забезпечують засоби обробки помилкових ситуацій та запобігання аварійного закінчення. Але ми цього тут не висвітлюємо.

Система програмування Турбо Паскаль має таку особливість. Якщо доступний кінець файла, то спроба читати число не завершується аварійно, а відповідна змінна набуває значення 0!

Читання сталих базових типів за процедурою READLN аналогічне процедурі read. Відмінність її в тім, що після читання останньої сталої всі символи тексту, що залишилися до найближчого Eol, пропускаються разом із ним. Доступним стає перший символ наступного рядка тексту. Список імен змінних може бути порожнім; у такому разі виклик readlnf задає пропуск, тобто читання без зберігання, поточного рядка тексту.

Приклад. У тексті записано такі символи:

1

2

3

[13]

[10]

5

5

[26]

Нехай x, y, z, t – цілі змінні. Читання readf, x, y; readf, z, t надасть їм значень 1, 2, 3, 55 відповідно, читання readlnf, x, y; readf, z, t – 1, 2, 55, 0, читання readlnf, x; readlnf, y, z, t – 1, 55, 0, 0.

Тепер розглянемо читання числових послідовностей, записаних у текстах. Найбільш природним є таке подання послідовності вхідних даних, у якому кінець послідовності визначається кінцем файла. У цьому випадку читання описується за допомогою функції eof у циклі вигляду

While Not eoff Do

Begin

Readf, v;

Обробка значення змінної v

End.

З виклику eoff повертається значення True, якщо доступним є кінець файла. За такої організації читання слід забезпечити, щоб між останньою числовою сталою та кінцем файла не було порожніх символів. Якщо цього не зробити, то в системі Турбо Паскаль буде прочитано зайве нульове значення.

Якщо файл порожній, то перше ж виконання виклику eoff породжує True, і тіло циклу не виконується жодного разу. Змінна v залишається зі старим значенням. А якщо значення їй не було присвоєно, то можливі непередбачувані помилки.

Звернімо увагу, що читання в циклі відбувається після того, як із виклику функції eof повернулося значення False, тобто кожному читанню передує перевірка, чи не є файл прочитаним. Ми радимо завжди записувати програми так, що при їх виконанні Спочатку перевіряється, що з файла можна читати, і лише тоді читається.

Приклад 3. У тексті записано дійсні числа, розділені порожніми символами. Обчислити їх середнє арифметичне.

Кількість чисел нічим не обмежена, тому скористаємося циклом із перевіркою ознаки кінця тексту. За порожнього тексту друкується 0:

N:=0; A:=0;

While Not eoff Do

Begin

Readf, x; n:=n+1;

A:=A+x; {}

End;

If n0 Then A:=A/n;

WritelnA.

Зауважимо, що сума чисел у тексті може бути непредставною навіть у типі real, хоча їх середнє не більше максимального з них. Середнє арифметичне варто обчислювати інакше. Помітимо, що

Отже, замість оператора A:=A+x у циклі напишемо оператор

A:=n1/nA+x/n,

Що виконується за n0, і вилучимо оператор If n0 Then A:=A/n.

4. Особливості читання символів і рядків із тексту

При виконанні виклику readf, X за змінної X типу char їй присвоюється доступний символ тексту, яким би він не був, а доступним стає наступний за ним. Виключенням є випадок, коли доступний кінець файла: значенням X стає символ chr26, і він же залишається доступним. Отже, При читанні символів пропуски, табуляції та кінці рядків обробляються так само, як і всі інші символи.

Приклад. Розглянемо виконання такої програми:

Program eofad;

Const eo=chr26;

Var f: text; ch: char;

Begin

Assignf, 'eofad. dat'; rewritef;

Writelnf, 'abc', eo, 'qq'; {запис 6 символів у файл}

Closef;

Resetf;

While Not eoff Do {у тексті є доступний символ, і він не є chr26}

Begin

Readf, ch; {доступний символ файла читається в змінну ch}

Writech

End;

Closef;

Readln;

End.

За її виконання на екрані буде надруковано лише Abc. Справа в тім, що після того, як прочитано символ C, доступним стає chr26. Далі виконується виклик eoff, з нього повертається значення True, і виконання циклу закінчується.

Якщо X рядкового типу, то при виконанні виклику readf, X символи до найближчого Eol читаються та присвоюються елементам X; доступним стає Eol, тобто chr13 в системі Турбо Паскаль. Якщо символів тексту до Eol більше, ніж уміщається в X, то X заповнюється до кінця, і доступним стає перший символ за тими, що прочитано в X.

Якщо перед читанням рядка X доступний Eol, то він залишається доступним, а значенням X стає порожній рядок. Ось чому ми рекомендуємо не застосовувати процедуру read при читанні рядків.

Особливо небезпечним є застосування read при введенні рядків у циклі. Якщо після введення рядка доступним символом стане Eol, то за подальших уведень рядків вони одержуватимуть значення '' порожній рядок, Eol залишиться доступним і виконання програми може зациклитися. Наприклад, при виконанні циклу вигляду

While Not eoff Do

Begin

Read f, x; { ???}

Обробка x

End,

Де X – зміннарядок, читаються лише символи першого рядка тексту, після чого кінець рядка залишається доступним назавжди. Цикл собі виконується, комп’ ютер висить, а користувач програми починає нервувати й лаятися.

Коли при читанні рядка доступний кінець тексту, він аналогічно залишається доступним, а зміннійрядку присвоюється значення '' порожній рядок.

Читання символів і рядків за процедурою readln аналогічне процедурі read, але після читання символів решта рядка тексту пропускається, тобто доступним стає символ, наступний за найближчим Eol. Радимо задавати читання рядків за допомогою процедури readln.

Список імен змінних у виклику може бути порожнім; у такому разі при виклику readlnf пропускається поточний рядок тексту.