Паскаль. Прикладне програмне забезпечення


МОВА ПАСКАЛЬ

Мова ПАСКАЛЬ, затвердженна в якості стандартної в 1979р.

Являється найбільш вдосконаленою в порівнянні з такими

Універсальними мовами програмування, як АЛГОЛ, ФОРТ

РАН, БЕЙСІК, ПЛ/М та інші.

Завдяки своїй ефективності, простоті і логічності вона скоро

Отримала розповсюдження по всоьму світі. В даний час май

Же всі ЕОМ і особливо мікроЕОМ, можуть працювати на цій

Мові. Тексти програм легко провіряється на правильність, так

Як їх зміст простий і очевидний. І накінець, мова ПАСКАЛЬ

Підходить для навчання програмістівпочатківців хорошому стилю програмування.

Мова ПАСКАЛЬ позволяє на рівні з невеликими складностя

Ми програми створювати структурні програми складнообємних

І складних обчислень. Щоб користувач при створенні програм

Не допускав помилок або міг віднайти їх і виправити, у мові

Передбачено попередні вказівки типів даних, приймаючих участь в програмі, і обовязкова інформація про всі елементи

Програми, таких, як позначки операторів, константи, змінні, під

Програми. Число різних операторів зведено до мінімуму. Мова

Позволяє вдосконалити робочий процес програмування, посту пово уточнюючи різні частини програми.

АЛФАВІТ МОВИ

Люба звичайна мова російська, українська, француська і інш.

Складаються з декількох основних елементів: символів, слів, словосполучень і речень. В алгоритмічній мові програмування

Мають аналогічні структурні елементи, символи, слова і вирази.

При цоьму слово утворюється із послідовності символів, вирази представляють собою групу слів, а оператор визначену

Комбінацію слів і виразів.

Алфавіт стандартної мови ПАСКАЛЬ містить наступні симво

Ли:

1 26 великих і малих букв латинського алфавіту;

2 арабські цифри;

3 32 букви словянського алфавіту;

4 спеціальні символи:

Cимвол

Назва

Символ

Назва

+

Плюс

:

Двокрапка

Мінус

Апостроф

Зірочка

Менше

/

Похила риска

Більше

І таке інше

ОСНОВНІ ЧАСТИНИ ПРОГРАМИ

Програма на мові ПАСКАЛЬ складається:

заголовок;

розділ опису;

розділ операторів.

Заголовок містить службове слово PROGRAM, ім’я програми в дужках закінчується заголовок символом

";".

Розділ опису використовується для представлення всіх

Зустрічаючихся в програмі даних і їх характеристик.

Цей розділ в свою чергу містить:

мітки;

константи;

типи змінних;

представленні процедури і функції.

Після кожного опису ставиться символ ";".

Розділ операторів Заключається в опернаторні лапки

BEGIN...END після ставиться крапка. В цоьму розді

Лі записується послідовність операторів які виконуються.

Програма записується у вільній формі.

СТАНДАРТНІ ТИПИ ДАНИХ

Дані цілого типу .

Всі дані можна розділити на два типи: прості і склад

Ні. Прості це стандартні і змінні типи даних. Стандарт

Ними являються цілі, дійсні, символічні, логічні типи да

Них. Складні типи даних являють собою різні комбіна

Ції простих типів масиви, множини, записи і файли.

Дані дійсного типу.

Константи дійсного типу можуть представлятись двома

Видами: з фіксованою або з плаваючою крапкою.

Дані логічного типу.

Логічні типи даних часто називають булоьвими. Логічні дані часто використовують при перевірці правильності

Деяких умов і порівнянні велечин. Логічні дані і опера

Ції над ними мають важливе значення так як дозволя

Ють внести в розрахунки елементи людської логіки.

Дані символічного типу.

Дані символічного типу дозволяють представляти в програмі тексту і проводити над ним деякі редакційні опе

Рації. Також вони дають можливість обробляти доку

Менти.

СТАНДАРТНІ ФУНКЦІЇ

Сюди входять такі як: SIN, COS, Tg, log...

Правила запису стандартних функцій:

1. Ім’я фії.

2. Аргумент фії в дужках.

Наприклад: SQRTX вичисляє корінь квадратний.

SQRX вираховуєквадрат аргумента.

SINX вираховує сінус аргумента.

АРЕФМЕТИЧНІ ВИРАЗИ

Арефметичні вирази складаються з арефметичних кон

Стант, змінних функцій і операцій над ними.

При складанні виразів слід виконати наступні правила:

1. Записувати всі складові частини виразів в один ря

Док.

2. Використовувати дужки тільки одного типу круг

Лі. В правильно записаному виразі число відкритих ду

Жок дорівнює числу закритих дужок.

3. Не можна записувати підряд два знака арефме

Тичних операцій

4. Необхідно пам’ятати що обчислення зліва на пра

Во у відповідності з стандартом операції. Самою стар

Шою являється операція обчислення значення функції.

Потім ідуть операції множення і ділення. Операції до

Давання і віднімання мають самий низький авторитет.

ЛОГІЧНІ ВИРАЗИ

Логічні вирази складаються з логічних даних, логічних

Операцій і операцій відношення. В операціях відношення можуть брати участь арефметичні і логічні вирази, а

Також символічні дані.

В логічних виразах прийнятий наступний пріорітет опе

Рацій:

1 NOT

2 множення, / ділення, DIV, MOD, AND;

3 + плюс, мінус, OR;

4 менше, = менше або дорівнює, = рівно,

не рівно, = більше або рівно, більше.

В логічному виразі допускається використання круглих

Дужок. При наявності дужок спочатку виконується дії

В дужках, а потім поза дужками.

ОПЕРАТОРИ

1. Оператор присвоєння основний оператор будьякої

Мови програмування. Загальна форма запису оператора.

V:=A

V ім’я змінної

":=" знак присвоєння

А вираз.

Даний оператор вичисляє значення виразу А і присвоює получене значення змінній V.

2. Умовний оператор використовується в тих випадках

Коли обчислення може піти по різних шляхах в залеж ності від виконання або не виконання певних умов.

IF Якщо , THEN Тоді ,

ELSE Інакше

якщо логічний вираз

тоді арефметичний вираз

інакше арефметичний вираз

3. Оператор вибору. Оператор вибору використовується

В тих випадках, коли в залежності від значення яко

Гось вираження необхідно виконати один з декількох

Послідовних операторів.

CASE вираз OF

константа 1: оператор1;

константа 2: оператор2;

...

константа n: оператор n;

END

ОПЕРАТОР ПЕРЕХОДУ

Використовується для обходу участку програми.

GOTO мітка;

Мітка ціле число без знаку в діапазоні від 1 9999

Після цоьго оператора виконання оператора переходить

На рядок з міткою.

ОПЕРАТОР ЦИКЛУ З ПОПЕРЕДНОЬЮ УМОВОЮ

Існує три оператори циклу:

1. Оператор з попередною умовою;

2. Оператор з послідовною умовою;

3. Оператор циклу з параметром.

1

WHILE логічний вираз DO

BEGIN

Оператори циклічні частини програми

END

Сюди також входять оператори:

вводувиводу;

оператори обробки масивів;

оператори переходу до підпрограм;

оператори роботи з файлами;

Як бачим мова програмування ПАСКАЛЬ має всі засоби для зручного і ефективного створення програм

Які виконують різноманітні за значеням задачі. Вона

Зручна у використанні, і легко усвоюється в роботі.

Також однією з позитивних сторін є те, що після ком

Піляції вона перетворюється в програму яка складаєть

Ся безпосередноь з машинних кодів, і для запуску не

Потрібно транслятора.