Паскаль. Прикладне програмне забезпечення


Паскаль: типи дійсних, оператори розгалуження, функції та їх виклики, процедури, під задачі

Тип дійсних

Дійсні числа позначаються Дійсними Сталими. Розглянемо приклад. Число 1.2345 можна позначити багатьма різними способами, наприклад, 123.45 102. Тут воно має цілу частину 123, дробову частину .45 і десятковий порядок 2. Цьому запису відповідає стала мови Паскаль 123.45E2, у якій 123 ціла частина, .45 дробова, а E2 порядок. Це ж число можна задати сталою 0.12345E1 або 0.012345E+2, або 1.2345, або 12345e04. Подання числа сталою, у якій перед десятковою крапкою записано єдину цифру від 1 до 9, називається Нормалізованим, наприклад, 9.81 або 1.0E2 число 0 має нормалізоване подання 0.0.

Дійсні сталі мають обов'язкову Цілу Частину, за якою записано Дробову Частину і Порядок можливо, одне з них. Ціла частина – це непорожня послідовність цифр, дробова – непорожня послідовність цифр із крапкою на початку, а порядок буква E або e, можливо, із знаком + або , і однією або двома цифрами. Перед сталою може бути знак , і тоді вона задає від'ємне число: 12.345E1.

Не уточнюючи множину представних дійсних чисел, скажемо лише, що вона:

    Є скінченною обмеженою підмножиною множини раціональних чисел; Містить усі цілі числа, представні в типі integer і багато інших, але все одно їх скінченна множина!.

Як бачимо, цілі числа задаються як цілими сталими, так і дійсними, наприклад, 2 і 2.0. Проте їм відповідають Два цілком різних подання того самого числа, тобто значення двох різних типів. І в машині вони обробляються порізному.

До дійсних значень застосовні ті ж самі арифметичні операції, що й до цілих, за винятком odd, Div, Mod І деяких інших, про що ми скажемо в розділі 10. Їх можна порівнювати =,, тощо, і до них, і лише до них, застосовні дві операції round і trunc. Вони задаються у вигляді викликів функцій: round3.62, trunc2.71 тощо. Перша породжує ціле значення, найближче до операнда, наприклад, round4.12=4, round3.62=4, а друга – значення математичної функції ціла частина, що позначається [ X]: trunc3.62=3. Останнє твердження, утім, є не зовсім точним, тому що для від'ємного числа X значенням truncx є не [ X], а [x]: trunc3.14=3, хоча в математиці [3.14]=4.

За числовим значенням X, цілим або дійсним, можна обчислити дійсне значення математичної функції

| X|,, sin X, cos X, arctg X, e X, ln X.

Вираз із числовим значенням записується як аргумент у виклику функції з ім'ям відповідно

Abs, sqrt, sin, cos, arctan, exp, ln або sqr,

Наприклад,

Abs2, sqrt1sinx, arctansin1/cos1, explnx.

Значення аргументу у викликах тригонометричних функцій виражає кількість радіан, а не градусів. Крім того, виклик функції sqrx за дійсним значенням X породжує дійсне значення X2, а за цілим – ціле.

У системі Турбо Паскаль означено також нульмісну функцію Pi її значенням є число, близьке до числа p й одномісні функції Frac і Int, застосовні лише до дійсних. Вони задають обчислення дробової частини й дійсного подання цілої частини свого аргументу. Наприклад, sinpi/2=1.0, frac3.1415=0.1415, int3.1415=3.0.

Дійсні значення й операції, застосовні до них, утворюють Тип Дійсних з ім'ям real.